Home » AbrašMEDIA » Mostar: U četvrtak počinje preventivna sistemska deratizacija

Mostar: U četvrtak počinje preventivna sistemska deratizacija

Iz Gradske uprave Grada Mostara saopšteno je kako će se proljetna faza preventivne sistematske deratizacije, na području Mostara, provesti od 8. do 20. juna 2017. godine.

U saopštenju Gradske uprave navedeno je kako su subjekti deratizacije dužni biti kooperativni i omogućiti nesmetan rad ekipama Zavoda za javno zdravstvo HNK u periodu izvođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije.

Vlasnici životinja dužni su u razdoblju provođenja deratizacije iste držati zatvorene ili pod nadzorom, te snose odgovornost u slučaju suprotnog ponašanja.

Obaveznom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni objekti i površine:
1. javne i zelene površine u pojasu naselja (gradska naselja),
2. obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,
3. centralne deponije kao i neslužbena odlagališta smeća u gradskim naseljima,
4. odgojno-prosvjetni i kulturni objekti i njihovi prostori,
5. kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih osoba,
6. objekti javnih zdravstvenih ustanova,
7. javne ustanove administrativnog karaktera,
8. vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima,
9. kanalizacijske mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
10. sva javna mjesta na kojima postoji mogućnost razmnožavanja glodara,
11. objekti i površine javnih ustanova, poduzeća i organizacija i svih fizičkih, pravnih i ostalih osoba uključujući sve uslužne djelatnosti,
12. stacionirani objekti i sredstva javnog prometa,
13. objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih),
14. objekti za pružanje javne higijene,
15. zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani).

Provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Grada Mostara kontinuirano će nadzirati Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite HNK, sanitarna inspekcija Grada Mostara i higijensko epidemiološke službe domova zdravlja u skladu s rješenjem Ministra.

(AbrašMEDIA)